VIII Национална Конференция по паразитология

Според възстановената през 2001 г. традиция за провеждане на паразитологични форуми през 4 години, от 23 до 26 септември 2009 г. в курортния комплекс Слънчев ден, Варна, беше проведена Осмата национална конференция по паразитология с международно участие. Организирането на това, единствено в областта на паразитологичната наука, мероприятие беше осъществено под патронажа на Българското паразитологично дружество.

На Конференцията присъстваха общо 128 души, от които 110 българи и 18 чужденци. От българска страна бяха представени и трите паразитологични гилдии: биолози, учени и докторанти, от БАН (Централна лаборатория по обща екология, Институт по експериментална патология и паразитология, Институт по зоология), медици паразитолози от Националния център по заразни и паразитни болести, районните иснпекции по околна среда (РИОКОЗ), ЦВЕХ и медицинските университети, и ветеринари (РВМС, ННИСЛС ББД, Тракийски университет). В конференцията взеха участие също учени от Бразилия, Велокобритания, Германия, Грузия, Италия, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Швейцария.

Научната програма на Конференцията включваше 4 пленарни и 57 секционни доклада, и две постерни сесии. Пленарните доклади разглеждаха някои нови, както и все още нерешени, проблеми на паразитологичната наука. Докладите бяха разпределени в шест различни секции:

1. Систематика, еволюция и екология на паразитите
2. Биология на развитието и паразит-гостоприемникови отношения
3. Кръгла маса, посветена на зоонозите
4. Нови подходи в контрола на паразитозите по животните и растенията
5. Епидемиология, епидемиологичен нодзор и контрол на паразитозите
6. Патогенеза, диагностика и терапия на паразитозите

Различните сесии третираха както фундаментални проблеми на паразитологията, така и практически въпроси, като диагностиката, лечението, епидемиологичният контрол и надзор на паразитозите. Особено интересни бяха експерименталните работи, свързани с генотипирането и молекуларно-генетичните анализи на някои паразитни видове.

Беше проведена и кръгла маса, посветена на зоонозите, на която бяха обсъдени: изпълнението на Националната програма за контрол на ехинококозата 2004-2008 г., разпространението на трихинелозата сред дивите прасета, лайшманиозата при кучетата, както и бабезиозата при животните и хората.

В Конференцията взеха участие и 9 фирми, една от тях само под формата на спонсроство, а осем - с участие с щанд на място. Всички делегати и фирми получиха сертификат за своето участие.
Книжка с програмата и резюметата на Конференцията можете да изтеглите от (тук).